Urbanisme
Auditories urbanístiques
Redacció i supervisió de planejament
Constitució i Direcció d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Conservació de Polígons Industrials
Expropiacions
Legalitat urbanística: Llicències
Contractes i convenis

Immobiliari i Edificació
Immatriculació de finques
Contractes d'execució d'obra i llicències per edificar
Declaració d'obra nova
Accions de responabilitat a tècnics i constructors
Contractes compravenda, cessió de terrenys per edificar
Arrendaments i desnonanaments
Relacions de veinatge i comunitats de propietaris
Fiscalitat immobiliaria

Medi Ambient
Auditories ambientals
Adaptació de l'empresa a la legalitat vigent
Defensa contra sancions administratives

                   crv © 2009